top of page

למנהל/ת בית הספר שלום רב,                                                                                                                     דצמבר 2019

בסוף מסמך זה ישנו קישור לצפייה ו/או הורדה של מכתבי ההזמנות האישיות למבחן שלב ב' (מבחן האיתור) לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.ש

המבחנים מיועדים לתלמידי שנתון תש"ף

נבקשכם לקרוא בעיון את הנחיות אלו ולפעול לפיהן למניעת תקלות מיותרות:ש

נבקשכם לאשר את קבלת הזימונים לבחינה עד מחר בבוקר למכון קרני בכתובת מייל:ש

​​באישורכם יש לציין את הפרטים  הבאים: שם ביה"ס,  סמל מוסד, יישוב בי"ס  ושם המאשר/ת.ש

וודאו שמספר מכתבי ההזמנות תואמים למספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו על ידיכם לשלב ב' במנב"סנט בפעולת אישור מנהל . במקרה של אי התאמה במספר ההזמנות, נבקשכם לעדכן מידית במייל זה:ש

שימו לב! יתכן שקובץ זה מכיל גם זימונים לתלמידים שהגישו  בקשה למבחן באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים ובקשתם אושרה על ידי רפרנט מחוזי למבחני קבלה ופניות הורים (בקשת ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' , בקשה למבחן בתנאים מותאמים או בקשה למבחן מותאם שפה).ש

 

במקרה שרשימת התלמידים המופנים לשלב ב' בפעולת אישור מנהל  כללה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים  או תושבים חוזרים או תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה במסגרת שאיננה דוברת עברית או ערבית,  על ההורים להגיש בקשה מקוונת בפורטל הורים לבחינה המתאימה לילדם  (מבחן בשפה מותאמת או מבחן בתנאים מותאמים) עד 31.12.2019. אם בקשתם תאושר על ידי הרפרנט המחוזי, ההזמנה תישלח לביה"ס בין ינואר לפברואר 2020 בהתאם לדיווחים שמכון קרני יקבל  ממשרד החינוך.ש

הנכם מתבקשים להדפיס את ההזמנות אשר מופיעות בקישור בסוף המסמך ולמסור לכל תלמיד את מכתב הזימון במעטפה סגורה עד יומיים ממועד קבלת הזימונים ממכון קרני. יש לוודא שההורים אישרו בפניכם את קבלת ההזמנה  למבחן ולאשר למכון קרני במייל בכתובת                                              שההזמנות נמסרו לכל התלמידים וההורים אשרו את קבלתן לא יאוחר משבוע ממועד קבלת הזימונים. אישורכם חשוב להמשך התהליך!ש

במקרה שלתלמיד יש שתי כתובות מגורים (בשל הורים המתגוררים בנפרד או מכל סיבה אחרת), אנא צלמו את מכתב הזימון למבחן ומסרו העתק לכל אחד מן ההורים.ש

נא חשבו על חלוקת ההזמנות בדרך שמגלה רגישות כלפי אותם ילדים שאינם מוזמנים למבחן שלב ב'.ש

לתשומת לבכם:ש

המבחנים נערכים בתאריכים שנקבעו ולא ניתן לשנות את מועדם, למעט מקרים חריגים ולאחר פניית ההורים במייל למכון קרני  בכתובת                                                עד שבוע ממועד המבחן שנקבע.ש

לצפייה ו/או הורדה של מכתבי ההזמנות האישיות למבחן שלב ב' (מבחן האיתור) לתלמידי בית ספרך אנא לחץ כאן

bottom of page