top of page

​  מה הם מבחני איתור מחוננים?ד

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל מסגרות לימוד ותכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים, מסגרות לימוד שבועיות - מסלולי כיתות ייחודיות המשולבות באחד מבתי הספר העל יסודיים במספר יישובים ברחבי הארץ, נבחן צעיר (מחוננים ומצטיינים) - אפשרות להבחן בבחינות הבגרות בדרגת כיתה צעירה מהמקובל ותכניות מחקר ארציות למחוננים המתקיימות לצד מסגרת הלימודים השבועית.ד
מכון קרני הוא המכון אשר מבצע את המבחן שנקרא "איתור מחוננים" עבור משרד החינוך ובודק את מידת התאמתם של הנבחנים לתכניות אלו.ד
המבחנים נערכים במהלך חודשי ינואר -מרץ בכל שנה.ד ההרשמה למבחנים אלו מתבצעת באמצעות טופס מקוון אשר נמצא באתר זה. הטופס מתפרסם באתר החל מחודש נובמבר בכל שנה.ד
תוצאות המבחנים תועברנה ישירות למשרד החינוך - האגף לאיתור מחוננים - אשר יקבע באם הישגי התלמיד עומדים בקריטריונים שנקבעו כסף הקבלה לתכניות. בכל מקרה לא יימסר להורים או לכל גורם אחר שום מידע שהוא מעבר לעובדת זכאותו או אי זכאותו של התלמיד להשתתף בכיתה, זאת מאחר והמבחנים לא נועדו לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא רק לאתר את התלמידים בעלי הכושר הקוגניטיבי הכללי הגבוה ביותר יחסית לתלמידי השנתון.ד
האגף בשיתוף עם מכון קרני ימסור המלצותיו להורים בדוא"ל במהלך החודשים מאי - יולי בכל שנה.ד
bottom of page