top of page
karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

הודעות לתלמידי כיתות ב׳, ג׳, ד׳, ה׳ בלבד

מבחני שלב ב' לאיתור מחוננים ומצטיינים

בשנת תשפ"ג הסתיימו.ש

על מנת להוריד ולצפות במכתב התשובה לחץ כאן

 

במידת הצורך, ניתן להגיש ערעור באמצעות פניה לפורטל הורים

באתר משרד החינוך.ש

bottom of page