top of page
karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

להרשמה למבחן עבור הישיבה התיכונית ליד המרכז האקדמי, תורה ומדע 
אנא לחצו כאן

להרשמה למבחן עבור בית הספר "בויאר" אנא לחצו כאן

להרשמה למבחן עבור בית הספר וונים" אנא לחצו כאן

הודעות לתלמידי כיתות ב׳, ג׳, ד׳, ה׳ בלבד

מבחני שלב ב' לאיתור מחוננים ומצטיינים

בשנת תשפ"ג הסתיימו.ש

על מנת להוריד ולצפות במכתב התשובה לחץ כאן

 

במידת הצורך, ניתן להגיש ערעור באמצעות פניה לפורטל הורים

באתר משרד החינוך.ש

bottom of page