karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

הודעות לתלמידים בשלב החינוך היסודי

ניתן להוריד את מכתב התשובה בקישור הבא:ש

קישור

שימו לב! יש להצטייד בקוד סודי לצורך פתיחת המכתב.ש

במידה ולא קיבלתם הודעה או שאתם זקוקים לקוד הסודי, יש לפנות באמצעות המייל בלבד בכתובת:ש

info@karni.co.il

חשוב לציין:ש

אם הנכם מבקשים לערער על תוצאות המבחן או להגיש בקשה למבחן חוזר, יש לפתוח פניה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך (בכפוף למידע המופיע במכתב התשובה) בקישור הבא: פורטל הורים