karni trans new new.png
מכון קרני
אבחון, ייעוץ והכוון

 

​​לרישום למבחנים לבית הספר התיכון ע"ש בויאר

אנא לחץ על הקישור הבא

קישור

להרשמה למבחן קרני עבור הישיבה התיכונית ליד המרכז האקדמי, תורה ומדע 

אנא לחץ על הקישור הבא

קישור

הודעות לתלמידים בשלב החינוך היסודי

ניתן להוריד את מכתב התשובה בקישור הבא:ש

קישור

שימו לב! יש להצטייד בקוד סודי לצורך פתיחת המכתב.ש

במידה ולא קיבלתם הודעה או שאתם זקוקים לקוד הסודי, יש לפנות באמצעות המייל בלבד בכתובת:ש

info@karni.co.il

חשוב לציין:ש

אם הנכם מבקשים לערער על תוצאות המבחן או להגיש בקשה למבחן חוזר, יש לפתוח פניה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך (בכפוף למידע המופיע במכתב התשובה) בקישור הבא: פורטל הורים